Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ελληνική Στρατηγική για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) - Εθνικός Οδικός Χάρτης 2015-2020

Ημερομηνία:
20/5/2016

Η ελληνική στρατηγική για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) -Εθνικό Οδικό Χάρτη  2015-2020, διαμορφώθηκε στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ αρμόδιων για θέματα έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΧΕ, όλα τα Κράτη Μέλη δεσμεύθηκαν  να υιοθετήσουν εθνικούς οδικούς χάρτες για την υλοποίηση του ΕΧΕ  μέχρι το Μάιο του 2016.
 • Ο εθνικός οδικός χάρτης περιλαμβάνει τις εξής προτεραιότητες, που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την περαιτέρω εφαρμογή-ανάπτυξη του ΕΧΕ:
 1.  Αποδοτικότερα εθνικά συστήματα έρευνας
 2.  Βέλτιστη διεθνική (transnational)  συνεργασία και ανταγωνισμός (Κοινή αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων & Βέλτιστη χρήση των δημόσιων επενδύσεων στις υποδομές έρευνας )
 3. Μια ανοικτή αγορά εργασίας για τους ερευνητές
 4. Ισότητα των φύλων και  ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον τομέα της έρευνας
 5. Βέλτιστη κυκλοφορία και μεταφορά της επιστημονικής γνώσης (Προώθηση της ανοικτής καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης & Ανοικτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις και στα ερευνητικά δεδομένα)
 6. Διεθνής  Συνεργασία
 • Ο σχεδιασμός του  Εθνικού Οδικού Χάρτη διαμορφώνεται στο πλαίσιο της  γνώμης  της Επιτροπής  για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Καινοτομίας (έγγραφο 1208/15).
 • Η εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών σχεδίων θα συμβάλει στην εφαρμογή του άρθρου 179 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε. Ένωσης , το οποίο αναφέρει ότι: « Η ένωση θα έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής της βάσης με την επίτευξη ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, στον οποίο οι ερευνητές, η επιστημονική γνώση κυκλοφορούν ελεύθερα(..)»
 • Κάθε Κ-Μ διαμορφώνει την εθνική στρατηγική ΕΧΕ σύμφωνα με τα εθνικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας και τις προτεραιότητες πολιτικής στο πλαίσιο των κατευθύνσεων πολιτικής της Ένωσης.

Παρακαλούμε για την συμβολή σας στην υλοποίησή του στο πλαίσιο όσων αναφέρονται στην ενότητα 7 της στρατηγικής.  Τα σχόλια, προτάσεις,  παρατηρήσεις σας να διαβιβασθούν στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: vkar@gsrt.gr    a.pappa@gsrt.gr

Για τυχόν διευκρινίσεις επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210-7458093 (κ. Α.Παππά),  210-7458102 (κ. Καραβαγγέλη), 210-7458094(κ. Κόνιαρης)

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0