Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Δημόσια Διαβούλευση - Διαμόρφωση ελληνικών θέσεων για το 9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Καινοτομίας

Ημερομηνία:
2/5/2017

Αθήνα,  25 Απριλίου 2017

Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων για το επόμενο (9ο) Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Καινοτομίας 2021-2027 της Ε. Ένωσης  (διάδοχο Πρόγραμμα Πλαίσιο του Ορίζοντα 2020) στη βάση αρχικού  σχεδίου θέσεων της ΓΓΕΤ

Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η  ενδιάμεση αξιολόγηση του τρέχοντος Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας  και Καινοτομίας  2014-2020 (Ορίζοντας 2020). Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης επηρεάζουν  την διαμόρφωση της μελλοντικής στρατηγικής της Ε. Ένωσης για την Έρευνα και Καινοτομία ως εξής:

α) θα έχουν  καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής, των μέσων εφαρμογής, των διαδικασιών και της κατανομής του προϋπολογισμού των  Προγραμμάτων Εργασιών 2018-2020 όλων των δράσεων του Ορίζοντα 2020. Παράλληλα,  διαμορφώνονται μέτρα, αλλά και πιλοτικές δράσεις όπως το υπό σύσταση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, που θα προετοιμάζουν τον σχεδιασμό του επόμενου (9ου) Προγράμματος Πλαισίου.  Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα διαφαίνεται ότι η μελλοντική πολιτική Ε&Κ θα  επικεντρωθεί σε 4 τομείς: ψηφιοποίηση, κυκλική οικονομία, κλιματική αλλαγή/COP 21 (επίτευξη στόχων διεθνούς διάσκεψης στο Παρίσι για το κλίμα) και ασφάλεια.

 β) θα αποτελέσουν την βάση για τον σχεδιασμό από την Ε. Επιτροπή του επόμενου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας & Καινοτομίας περιόδου 2021-2027  (διάδοχο Πρόγραμμα Πλαίσιο του Ορίζοντα 2020).  

Τέλος, τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης θα αξιοποιηθούν  για την ενημέρωση του Ε. Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, των ΚΜ, της ερευνητικής κοινότητας και επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τα επιτεύγματα του προγράμματος.

Η Ανακοίνωση  της Ε. Επιτροπής προς το Συμβούλιο με τις θέσεις της για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ορίζοντα 2020 θα υποβληθεί τον Οκτώβριο  του 2017. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας- Έρευνας θα εγκρίνει τις πολιτικές κατευθύνσεις για την μελλοντική πρόταση της Ε. Επιτροπής για το 9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο  (9ο ΠΠ), η οποία  θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και το Ε. Κοινοβούλιο στις αρχές του 2018.

Σημειώνεται επίσης ότι είναι σε εξέλιξη  η διαβούλευση και διαμόρφωση θέσεων για το 9ο Π. Πλαίσιο 2021-2027 από : α) την αρμόδια Επιτροπή ERAC του Συμβουλίου της Ε. Ένωσης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των Κρατών Μελών, η οποία θα υποβληθεί  στην Ε. Επιτροπή τον Ιούνιο του 2017 και β) από τα Κράτη Μέλη της Ε. Ένωσης.

Για τη τελική διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων η ΓΓΕΤ προχωρά σε δημόσια διαβούλευση και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (ερευνητές, επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής, εθνικοί εκπρόσωποι, εθνικά σημεία επαφής, πολίτες) να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Για τη διευκόλυνση της διαβούλευσης, διαμορφώθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΕΤ  αρχικό σχέδιο θέσεων με βάση την εμπειρία των στελεχών της από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του Ορίζοντα 2020 ως κείμενο βάσης για την διαβούλευση.

Παρακαλούμε για την κατάθεση των απόψεων, σχολίων και προτάσεων, κατά προτίμηση  μέχρι την Παρασκευή 19  Μαΐου 2017 στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 vkar@gsrt.gr;        (κ. Καραβαγγέλη, 210-7458102)

 mkoutr@gsrt.gr;   (κ. Κουτροκόη, 210-7458101)

Οι παρεμβάσεις μπορούν να υποβληθούν ως σχόλια/προσθήκες επί του κειμένου διαβούλευσης ή/και ως νέο κείμενο με απόψεις, ιδέες, και προτάσεις για τα υπό συζήτηση θέματα ή/και νέα θέματα/πρόσθετες πτυχές που κρίνεται ότι χρήζουν σχολιασμού και επισήμανσης. Θα ήταν χρήσιμο, να μας διαβιβάζατε τις απόψεις σας και για επιμέρους θέματα/τομείς για περεταίρω εξειδίκευση των θέσεων π.χ. ανά τομέα όπως ICT, ενέργεια,  υποδομές έρευνας, γεωργία/θαλάσσια έρευνα κλπ

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0