Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 49189/29-3-2019 απόφασης με θέμα «Προσωρινός κατάλογος α) δυνητικών δικαιούχων, β) μη χρηματοδοτούμενων και γ) μη-επιλέξιμων προτάσεων της Δράσης "Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA"

Ημερομηνία:
16/4/2019

Σας ενημερώνουμε ότι με την με αρ. πρωτ. 58956/15-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΨΝΜ4653ΠΣ-ΗΑ7) τροποποίηση της ως άνω απόφασης παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και παρέχονται διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία ηλεκτρονικής και έντυπης υποβολής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η Αίτηση Χρηματοδότησης  υποβάλλεται ηλεκτρονικά και έντυπα ως εξής:

i) Ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα http://prima.gsrt.gr έως την Παρασκευή  10 Μαΐου 2019 και ώρα 15:00:

Στην παρούσα φάση και έως την πλήρη λειτουργία της πλατφόρμας υποβολής, οι Δυνητικοί Δικαιούχοι θα αναρτήσουν σε αυτή συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση «Έντυπο υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης» σε μορφή word.

Μετά την πλήρη λειτουργία του συστήματος υποβολής οι Δυνητικοί δικαιούχοι θα κληθούν εντός προθεσμίας που θα αναφέρεται στη σχετική επιστολή να καταχωρήσουν τα ανωτέρω στοιχεία  στην ανωτέρω πλατφόρμα.

ii) Έντυπα με την υποβολή φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο, το «Έντυπο υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης» υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα VII της Γενικής Πρόσκλησης (Οδηγός Εφαρμογής). 

Η υποβολή του φυσικού φακέλου πραγματοποιείται έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019:

α) είτε ιδιοχείρως στο πρωτόκολλο της ΓΓΕΤ (ώρες γραφείου 8:00-15:00) στη διεύθυνση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Α’ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα.

β) είτε με αποστολή (ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς) εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Στην περίπτωση υποβολής του φακέλου ιδιοχείρως, αυτός θα πρωτοκολλείται κατά την παραλαβή του, ως εισερχόμενο έγγραφο στο πρωτόκολλο της ΓΓΕΤ (στην ως άνω διεύθυνση) και η ημερομηνία πρωτοκόλλησης θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.

Σχετικές συνδέσεις:

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0