Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Τμήμα Καινοτομίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Σοφιανοπούλου Θεώνη
Tηλέφωνο:
213_1300160
Email:
tsof[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Καινοτομίας είναι αρμόδιο για:
α) την εξειδίκευση και προκήρυξη προγραμμάτων καινοτομίας και την αξιολόγηση των προτάσεων,
β) την ανάθεση έργων καινοτομίας, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων, την αξιολόγηση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων και την παραλαβή τους,
γ) Τον έλεγχο και την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων και τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης δαπανών,
δ) τη λήψη μέτρων μεταφοράς τεχνολογίας,
ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0