Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Αρχείο προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων διοικητικής διάρθρωσης

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Αύξων αριθμός, Ημερομηνία,Τίτλος.Περιέχει 18 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
29/06/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη συνολικά εννέα (9) θέσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ)
10/06/2016 Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)
24/05/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιάς θέσης με απόσπαση υπαλλήλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ-ΕΕ) στις Βρυξέλλες
08/12/2015 Πρόσκληση για την πλήρωση 4 θέσεων επιστημονικών υπευθύνων των πλατφορμών καινοτομίας της ΓΓΕΤ (ΠΡΟΣΟΧΗ: η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε εργαζόμενους με μόνιμη σχέση εργασίας στους εποπτευόμενους ερευνητικούς/τεχνολογικούς φορείς)
01/12/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)
27/05/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
14/10/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)
27/05/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
13/03/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης του προϊσταμένου γραμματείας του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
27/09/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη συνολικά δέκα (10) θέσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας

Εγγραφές: |1-10| 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0