Μενού Επιλογών

Προκήρυξη του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ για μία (1) θέση Ερευνητού Γ βαθμίδας του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ με γνωστικό αντικείμενο «Ατομική Μοριακή και Οπτική Φυσική»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ι.Τ.Ε.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
438/14-5-2018
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
14/5/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
15/7/2018
Ημερομηνία καταχώρησης:
14/5/2018

Το ‘Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) / Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ), προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητού Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ατομική Μοριακή και Οπτική Φυσική».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (να εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή):
-    αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
ή
-   ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής εταιρείας ταχυμεταφορών έως την καταληκτική ημερομηνία) στην παρακάτω διεύθυνση:
    ΙΗΔΛ/ΙΤΕ
    Υπόψη: κ. Λία Παπαδοπούλου
    Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
    700 13 Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗ
    Τηλ. 2810 391300 ή 391303
    ή
-    με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: liap@iesl.forth.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 15/7/2018.

 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0