Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη συνολικά εννέα (9) θέσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ)

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Διοικητικής διάρθρωσης
Φορέας:
ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
29/6/2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
31/7/2017
Ημερομηνία καταχώρησης:
29/6/2016

Η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωση των Μονάδων της προτίθεται να προβεί σε μετακίνηση/απόσπαση υπαλλήλων από Φορείς του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α΄265), για την πλήρωση συνολικά εννέα (9) θέσεων.

Οι αιτήσεις με τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα, 5ος όρ. Γρ.505 με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ» είτε έντυπα , κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 – 17:00 είτε ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις e.lykou@gsrt.gr και p.floridi@gsrt.gr.

Επιπλέον συνοδευτικά δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ.) θα ζητηθούν σε επόμενη φάση.

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0