Μενού Επιλογών

Προκήρυξη Δράσης Εθνικής εμβέλειας - «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες» - «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Σλοβακίας 2011-2012»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
300.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
26/4/2011
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
31/5/2011
Ημερομηνία καταχώρησης:
26/4/2011

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει τη  «Διμερή Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Σλοβακίας 2011-2012», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» καθώς και των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Η δράση εντάσσεται στον Κωδικό θέματος προτεραιότητας  09 του ΕΣΠΑ.

Η  «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Σλοβακίας 2011-2012» θα υλοποιηθεί με βάση τον εγκεκριμένο Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος έχει αναρτηθεί, μαζί με το έντυπο υποβολής πρότασης, στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ.

Στόχος της  «Διμερούς Ε & Τ Συνεργασίας Ελλάδας – Σλοβακίας 2011-2012» είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για διμερή συνεργασία E&T με αντίστοιχους φορείς  της Σλοβακίας, μέσω της κοινής εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων σε όλους τους τομείς έρευνας.

H προκήρυξη απευθύνεται σε όλους τους Δημόσιους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών), καθώς και σε φορείς που θεωρούνται δημόσιοι φορείς με βάση το άρθρο 12 του Ν. 3297/23.12. 2004, ΦΕΚ 259Α/2004. Όλοι οι παραπάνω  επιχορηγούνται κατά 100%.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 300.000 €, ενώ για κάθε έργο ανέρχεται κατά μέγιστο σε 15.000 €. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 31 Μαϊου 2011 και ώρα 14:00. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Πληροφορίες: http://www.gsrt.gr
κ. Ε. Σταυριανουδάκη, τηλ. 210_ 745-8100  e-mail:estavri@gsrt.gr

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0