Μενού Επιλογών

QuantERA: Κοινή Διακρατική Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων που σχετίζονται με την Eμβληματική Πρωτοβουλία της ΕΕ για Κβαντικές Τεχνολογίες

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
Έναρξη Ισχύος:
13/1/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
15/3/2017
Ημερομηνία καταχώρησης:
25/1/2017

Στο πλαίσιο του QuantERA (δίκτυο υποστήριξης της έρευνας στις κβαντικές τεχνολογίες, αποτελούμενο από 32 οργανισμούς 26 χωρών, συντονιζόμενο από το Εθνικό Κέντρο Επιστημών της Πολωνίας) ανακοινώθηκε την 13η Ιανουαρίου 2017, Κοινή Διακρατική Πρόσκληση για συγχρηματοδότηση των ερευνητικών έργων μεταξύ των κατωτέρω 26 ευρωπαϊκών κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Λετονία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία, Τουρκία, Φιλανδία και Ην. Βασίλειο (AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IL, IT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SE, SI, TR, UK).

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης είναι έξι και έχουν συμφωνηθεί από κοινού, από τα ανωτέρω αναφερόμενα συμμετέχοντα κράτη, σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία για κβαντικές τεχνολογίες. Πρόκειται για τους θεματικούς τομείς: κβαντική επικοινωνία, κβαντική προσομοίωση, κβαντικό υπολογισμό, κβαντικές επιστήμες της πληροφορίας, κβαντική μετρολογία ανίχνευση και απεικόνιση, καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές στην κβαντική επιστήμη και τις τεχνολογίες (Quantum communication, Quantum simulation, Quantum computation, Quantum information science, Quantum metrology sensing and imaging,  Novel ideas and applications in quantum science and technologies).

Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός από τα συμμετέχοντα κράτη για την δράση ανέρχεται σε περίπου 34 εκατ. €.

Χρηματοδότηση ελληνικής συμμετοχής: Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη θα ανέλθει σε 400.000,00€ και θα κατανεμηθεί μέχρι το συνολικό ποσό των 100.000,00€ ανά πρόταση.

Οι προτάσεις έργων των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή ως προς το μέρος υλοποίησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη διεύθυνση www.quantera.eu

Διάρκεια έργων: Τα έργα που θα εγκριθούν θα έχουν διάρκεια είτε 24 είτε 36 μήνες (μέγιστο).

Επιλεξιμότητα των κοινοπραξιών

1. Οι κοινοπραξίες πρέπει να είναι διεθνικές/διεθνείς. Κάθε κοινοπραξία που υποβάλλει πρόταση έργου θα πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρεις εταίρους από τρία κράτη συμμετέχοντα στο QuantERA (ανωτέρω αναφέρονται τα συμμετέχοντα 26 κράτη) για να θεωρείται έγκυρη η πρόταση και να εισαχθεί προς αξιολόγηση.

Αναμένεται οι κοινοπραξίες να αποτελούνται από 3- 6 εταίρους ανά έργο.

2. Η κοινοπραξία θα πρέπει να είναι ισορροπημένη και να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Κατά μέγιστο 60% της συνολικής αιτούμενης χρηματοδότησης μπορεί να ζητηθεί από τους εταίρους μίας μόνο χώρας.
  • Η αιτούμενη χρηματοδότηση η οποία μπορεί να ζητηθεί από έναν και μόνο εταίρο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της συνολικής αιτούμενης χρηματοδότησης.
  • Σημειώνεται ότι κάθε εταίρος θα κατευθύνεται από έναν κύριο ερευνητή (Principal Investigator/PI), ο οποίος θα αλληλεπιδρά και με τον οργανισμό χρηματοδότησης. Ο κύριος ερευνητής/PI δεν μπορεί να κατευθύνει ή συντονίζει περισσότερες από μία προτάσεις.

Κριτήρια αξιολόγησης: Αριστεία, όφελος/αντίκτυπος, υλοποίηση (ποιότητα και αποτελεσματικότητα υλοποίησης)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων δύο σταδίων: Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προτάσεων δύο σταδίων. Στο τρέχον πρώτο στάδιο θα υποβληθούν προκαταρκτικές προτάσεις και σε δεύτερο στάδιο θα υποβληθούν οι ολοκληρωμένες προτάσεις, οι οποίες θα αντιστοιχούν στις αντίστοιχες προκαταρκτικές οι οποίες θα έχουν επιλεγεί.

Διαδικασία επιλογής: Η διαδικασία επιλογής  σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνει δύο στάδια: α. στάδιο επιλογής  προκαταρκτικών προτάσεων  και  β. στάδιο επιλογής ολοκληρωμένων προτάσεων

Kαταληκτική ημερομηνία: για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων είναι η 15η Μαρτίου 2017 (17:00 CET).

Σχετικοί σύνδεσμοι:

1. Αναλυτικές  πληροφορίες για τους θεματικούς τομείς της πρόσκλησης τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την υποβολή των προτάσεων αναφέρονται στην ανακοίνωση της Πρόσκλησης: Call Announcement.

(https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/QuantERA_Call_2017_Announcement.pdf)

2. Εργαλείο αναζήτησης εταίρων, για την δημιουργία κοινοπραξιών, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση : www.quantera.eu

3. Τα έντυπα υποβολής είναι διαθέσιμα στην διεύθυνση www.quantera.eu

Πληροφορίες

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ

Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας/ Τμήμα Ε. Ένωσης

κα Μαρία Κουτροκόη

Τηλ. 210 7458 101, e-mail: mkoutr@gsrt.gr

Λ. Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα

 

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0