Μενού Επιλογών

Προαναγγελία της κοινής προκήρυξης υποβολής προτάσεων της «Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Τoυρκίας 2013-2015»

Ημερομηνία:
25/2/2013

Στο πλαίσιο της Δράσης «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες», θα δημοσιευθεί τον Μάρτιο του 2013, Κοινή Προκήρυξη υποβολής προτάσεων της «Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας 2013-2015». Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα  προκηρύξει τη συγκεκριμένη Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» καθώς και των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Η δράση εντάσσεται στον Κωδικό θέματος προτεραιότητας  09 του ΕΣΠΑ.

Στόχος της Πράξης είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για διεθνή συνεργασία E&T με αντίστοιχους φορείς  της Τουρκίας, μέσω της κοινής εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων στους παρακάτω αναφερόμενους τομείς έρευνας:

  • Επιστήμη περιβάλλοντος σε σχέση με τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές
  • Τεχνολογίες πληροφοριακών συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης και Επικοινωνίας με το περιβάλλον
  • Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής σε παραδοσιακούς κλάδους
  • Υγεία, ιατρική


H προκήρυξη απευθύνεται σε όλους τους Δημόσιους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών), καθώς και σε φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3297/23.12. 2004, ΦΕΚ 259Α/2004. Όλοι οι παραπάνω  μπορούν να επιχορηγηθούν κατά 100%.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 300.000 €, ενώ για κάθε έργο ανέρχεται κατά μέγιστο σε 30.000 €. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.

Πληροφορίες: κ. Ελένη Σταυριανουδάκη, e-mail: estavri [at] gsrt.gr
 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0