Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Σϋνολο δράσεων ΕΤΑΚ 2007-2013

Ημερομηνία έναρξης:
1/1/2007
Ημερομηνία λήξης:
31/12/2015
Χρηματοδοτικό Πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται βασικά στοιχεία των έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και χρηματοδοτήθηκαν από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς ‘Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), ως φορείς χρηματοδότησης.Επίσης, στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία για την κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ) ανά Τομέα/Υποτομέα ΕΤΑΚ, ανά Περιφέρεια, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ανά Φορέα Υλοποίησης και ανά Είδος Δικαιούχου. Τα δεδομένα παρέχονται σε μορφή .xlsx και .csv προς αξιοποίηση από κάθε ενδιαφερόμενο. Παράλληλα, στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων δεδομένων, τα δεδομένα περιέχουν πεδία για διασύνδεση με άλλα σύνολα δεδομένων, και πιο συγκεκριμένα με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (πεδίο «MIS») και ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πεδίο «URL Εγγράφου Απόφασης Ολοκλήρωσης».
Ειδικότερα για την διασύνδεση με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013, η κλήση του διαθέσιμου από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης API μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
http://2013.anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projectDetails&queryArgument=<αριθμ. MIS>

Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος

Πίνακας για την παρουσίαση των δράσεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Τίτλος,Ημερομηνία,Ημερομηνία έναρξης, Ημερομηνία λήξης. Περιέχει1 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Τίτλος Ημερομηνία έναρξης Ημερονηνία λήξης
Σύνολο δράσεων ΕΤΑΚ 2007-2013 1/1/2007 31/12/2015

Εγγραφές: 1

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0