Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027)

Ημερομηνία:
12/9/2018

Ανακοινώθηκε στις 7 Ιουνίου 2018 η πρόταση της Ε. Επιτροπής για το επόμενο  Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη»/Ο-Ε (Horizon Europe), 2021-2027.

Η πρόταση περιλαμβάνεται στα ακόλουθα δύο νομοθετικά κείμενα  τα οποία συνοδεύονται από  αντίστοιχα παραρτήματα:

α) 9865/18 & Παράρτημα: Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση του Προγράμματος Πλαισίου (ΠΠ) «Ορίζοντας Ευρώπη»,

β) 9870/18 & Παράρτημα : Πρόταση Απόφασης για τη θέσπιση του Ειδικού Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

Παρακαλούμε πολύ για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω κειμένων και κυρίως για το περιεχόμενο του Πυλώνα ΙΙ – Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Σημειώνεται ότι ενώ για την υλοποίηση των Πυλώνων Ι (Ανοικτή Επιστήμη)  και ΙΙΙ (Ανοικτή Καινοτομία) υιοθετείται κατά κύριο λόγο bottom up προσέγγιση, στον Πυλώνα ΙΙ υπάρχουν θεματικές προτεραιότητες που ονομάζονται Clusters. Οι προτεραιότητες αυτές  διαμορφώθηκαν στη βάση  συστημικής προσέγγισης (systemic approach) που αποσκοπεί στην προώθηση διεπιστημονικών και πολύ-τομεακών  συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Θα εστιασθούν  σε τομείς που καθοδηγούν τον μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας και σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής του μέλλοντος.

Τα Clusters θα αποτελέσουν επίσης τη βάση για την υλοποίηση των Αποστολών (Missions) και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Έρευνας και Καινοτομίας (European R&I Partnerships).

Τα προτεινόμενα  Clusters  του δεύτερου πυλώνα είναι τα εξής:

  1. Υγεία: 7,7 δισ. €
  2. Ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες: 2,8 δισ. €
  3. Ψηφιακές τεχνολογίες & βιομηχανία: 15,0 δισ. €
  4. Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα/μεταφορές: 15,5 δισ. €
  5. Τρόφιμα και Φυσικοί πόροι: 10,0 δισ. €

Επισημαίνεται ότι πολλά θέματα/τομείς όπως κοινωνικές επιστήμες, διάστημα, θαλάσσια έρευνα, κλπ. περιλαμβάνονται σε διάφορα Clusters και ότι το κάθε Cluster περιλαμβάνει επιμέρους περιοχές παρέμβασης (intervention areas).

Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά στα Clusters του Πυλώνα ΙΙ και στις Αποστολές, θα ήταν ιδιαίτερο χρήσιμο να σχολιασθούν τα εξής: 

  • Θέματα/προτεραιότητες εθνικού ενδιαφέροντος που δεν περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες του  Πυλώνα ΙΙ.
  • Θέματα που περιλαμβάνονται, αλλά θεωρούνται ως ιδιαιτέρως σημαντικά για τη χώρα και κατά συνέπεια θα πρέπει να υποστηριχθούν από πλευράς μας κατά προτεραιότητα  τόσο από πλευράς κατανομής κονδυλίων όσο και από πλευράς διατήρησής τους στο πρόγραμμα σε περίπτωση αντίθετης εισήγησης από άλλα κράτη-μέλη.
  • Εάν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει συγχώνευση ή διαχωρισμός κάποιων Clusters, ή μεταφορά περιοχών παρέμβασης από το ένα Cluster στο άλλο, ή προσθήκη νέων περιοχών παρέμβασης.
  • Σε ποιες περιοχές προτείνεται η εφαρμογή Αποστολών.

Προς διευκόλυνσή σας  επισυνάπτουμε ενημερωτικό σημείωμα για την δομή του Ο-Ε, τις βασικές αλλαγές σε σχέση με τον Ορίζοντα 2020 και τα μέσα εφαρμογής, περιλαμβανομένων των Αποστολών (Missions).  Σημειώνουμε ότι τα ανωτέρω θέματα περιγράφονται αναλυτικά στο έγγραφο 9870/18 – Παράρτημα 1.

Παρακαλούμε για την υποβολή σχολίων έως την Τετάρτη 03 Οκτωβρίου 2018.

Τα σχόλια θα διαβιβάζονται στην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Δρ. Μ. Χριστούλα (m.christoula@gsrt.gr)  και στην προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα Β. Καραβαγγέλη (vkar@gsrt.gr). Τηλέφωνα επικοινωνίας +302131300093 και 2131300102 αντίστοιχα.

Η συμμετοχή σας στη διαβούλευση είναι πολύτιμη για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων στις διαπραγματεύσεις για το περιεχόμενο του Ορίζοντα Ευρώπη.

Η αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΕΤ είναι στη διάθεσή σας για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

 

 

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

 

                                                                           Δρ. Μ. Κυπριανίδου

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0