Μενού Επιλογών

Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Πιλοτικές Προκήρυξεις των Ευρωπαϊκών Δικτύων MariFish & ΜarinERA

Ημερομηνία έναρξης:
11/9/2009
Ημερομηνία λήξης:
31/8/2012

Τίτλος Προκήρυξης/Δράσεων:

 (α) «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς στην Κοινή Πιλοτική Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων της 15ης Δεκεμβρίου 2008 του Ευρωπαϊκού Δικτύου MariFish: Coordination of European Marine Fisheries Research»

(β) «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς στην Κοινή Πιλοτική Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων της 26ης Φεβρουαρίου 2008 του Ευρωπαϊκού Δικτύου MarinERA: Facilitating the coordination of national and regional marine RTD programmes in Europe»

1.Σκοπός

Η Κοινή Προκήρυξη της Δράσης Marifish, που υλοποιήθηκε με βάση το Μνημόνιο Συνεργασίας (Memoradum of Understanding – MoU) που υπογράφτηκε από εννέα εθνικούς φορείς χρηματοδότησης, είναι η από κοινού εκτέλεση ερευνητικών έργων στον τομέα της αλιευτικής έρευνας. Το αντικείμενο των ερευνητικών έργων είναι η μελέτη των δεικτών αλιευτικής διαχείρισης.  Τα έργα εστιάζονται στις ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές:  Βόρεια Θάλασσα, Μάγχη και παρακείμενες θαλάσσιες περιοχές, Μεσόγειος και ανταλλαγές με παρακείμενες θαλάσσιες λεκάνες.

Η Κοινή Προκήρυξη της Δράσης MarinERA, που υλοποιήθηκε στη βάση σχετικού MoU που υπογράφτηκε από πέντε εθνικούς φορείς χρηματοδότησης, είναι η από κοινού εκτέλεση ερευνητικών έργων στον τομέα των θαλασσίων ερευνών. Εν προκειμένω, αντικείμενο των ερευνητικών έργων είναι οι αλλαγές των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και άλλους ανθρωπογενείς παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον. Τα έργα εστιάζονται στις ίδιες γεωγραφικές περιοχές ,ε αυτές της Δράσης Marifish.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εθνικών προκηρύξεων με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης τη ΓΓΕΤ, χρηματοδοτήθηκαν η εθνική συμμετοχή των συμμετεχόντων ελληνικών φορέων στις παραπάνω Κοινές ευρωπαϊκές προκηρύξεις.

2. Στόχοι

Στόχοι των Δράσεων Marifish και Marinera, είναι:

 • ανταλλαγή πληροφοριών για τα τρέχοντα R/D ερευνητικά αλιευτικά προγράμματα
 • βελτίωση των πρακτικών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της αλιευτικής  έρευνας δια μέσου διάχυσης της απαραίτητης γνώσης
 • εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε Ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Common Fishery Policy), η Στρατηγική για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος (Marine Strategy) και η Ναυτιλιακή Πολιτική (Maritime Policy)
 • ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις ομάδες που ασχολούνται με την αλιευτική έρευνα και με άλλες ομάδες έρευνας
 • σύγκριση και ανάλυση των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο την ανάδειξη περιοχών κοινού ενδιαφέροντος και επικαλύψεων
 • ανάπτυξη και εκτέλεση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας
 • ανάδειξη νέων καινοτόμων δράσεων και στρατηγικής αλιευτικής έρευνας, αναγκαίων για την ανάπτυξη κοινών χρηματοδοτουμένων προγραμμάτων.
 • καθιέρωση μιας απ’ ευθείας προσέγγισης ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού, οργανώνοντας κοινά ερευνητικά προγράμματα σε πέντε περιοχές στόχους (Βαλτική θάλασσα, Β.Ατλαντικός, Ν.Δ.Ατλαντικός, Στενό Αγγλίας-Γαλλίας, Μεσόγειος)
 • προσπάθεια οργάνωσης δεκαετούς προγράμματος καινοτόμων απαιτήσεων και στρατηγικών της αλιευτικής έρευνας με την ανάπτυξη και ενίσχυση κοινών  χρηματοδοτουμένων προγραμμάτων.

3. Ποιους αφορά

Επιστημονικούς, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Ερευνητικά & Τεχνολογικά Κέντρα και Ινστιτούτα του δημόσιου τομέα) της Ελλάδας οι οποίοι συμμετείχαν στα εγκεκριμένα έργα της Πιλοτικής Προκήρυξης υποβολής Προτάσεων της 26ης Φεβρουαρίου 2008 του Δικτύου MarinERA, καθώς και στα εγκριμένα έργα της Πιλοτικής Προκήρυξης της 15ης Δεκεμβρίου 2008 του Ευρωπαϊκού Δικτύου MariFish.

4. Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση, για την υλοποίηση των σχετικών ερευνητικών έργων είναι:

 • Δαπάνες προσωπικού των φορέων
 • Δαπάνες προς τρίτους (αμοιβές βάσει σύμβασης έργου προς φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα και αποκλειστικά για ερευνητική δραστηριότητα)
 • Δαπάνες μετακίνησης – διαμονής – αποζημίωσης των μελών της ομάδας έργου στο πλαίσιο των ως άνω συνεργασιών.
 • Αποσβέσεις εξοπλισμού  και οργάνων για το χρόνο χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των έργων (πχ. μικρά όργανα, συσκευές, διατάξεις και εξαρτήματά τους, ενοικίαση σκάφους ή πλοίου για εργασίες πεδίου, υλικό και λογισμικό υπολογιστών, τράπεζες δεδομένων).
 • Αναλώσιμα που σχετίζονται άμεσα και στηρίζουν την υλοποίηση των έργων.
 • Δαπάνες που απαιτούνται για την μελλοντική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου (πχ. βελτίωση προϊόντων, αισθητικός και βιομηχανικός σχεδιασμός προϊόντος, κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας, δαπάνες διαπραγματεύσεων για την παραχώρηση της εμπορικής εκμετάλλευσης σε τρίτους, καθώς και δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας από τρίτους)
 • Συμπληρωματικά γενικά (λειτουργικά) έξοδα που προκύπτουν άμεσα από την εκτέλεση των έργων.

5. Διάρκεια των έργων , προϋπολογισμός και ένταση ενίσχυσης των έργων

 • Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων σύμφωνα με την αντίστοιχες Κοινές Πιλοτικές Προκηρύξεις MariFish και MarinERA, είναι 2 έως 3 έτη.
 • Οι δύο δράσεις υλοποιούνται  με 100% δημόσια δαπάνη εφόσον πρόκειται για βασική έρευνα. Στην περίπτωση βιομηχανικής έρευνας ή/και πειραματικής ανάπτυξης οι φορείς μπορούν να χρηματοδοτηθούν με ποσοστό 100% μόνο εφόσον τα αποτελέσματα των έργων διαδίδονται ευρέως.

6. Πλαίσιο χρηματοδότησης

Οι δύο Δράσεις  συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα:

 • από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ)  Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», καθώς και
 • από το Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης».

Η συνολική δημόσια δαπάνη (προϋπολογισμός) της Δράσης Marinera  ανέρχεται σε 950 χιλ. €, ενώ αυτή της Δράσης Marifish σε 800 χιλ. €.

7. Σχετικοί σύνδεσμοι

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του έργου MarinERA

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του έργου MariFish

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0