Μενού Επιλογών

Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NET

Ημερομηνία έναρξης:
25/10/2011
Ημερομηνία λήξης:
30/11/2015

Τίτλος Δράσης:   «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NET» (4 εθνικές προκηρύξεις)

1.Σκοπός

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση του εθνικών εταίρων που συμμετείχαν στην Κοινή ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ERA-NET (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο). Έχει ως σκοπό την ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης, την εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές πολιτικές ΕΤΑΚ, την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων από κράτη-μέλη της Ε.Ε καθώς και από χώρες συνδεδεμένες με την Ε.Ε και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ερευνητών.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής περιόδου 2007-13, η ΓΓΕΤ προχώρησε στην έκδοση των εξής τεσσάρων αντίστοιχων εθνικών προκηρύξεων ERANET:

 • 1η προκήρυξη (Νοέμβριος 2011) η οποία απευθύνθηκε στους ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων E-Rare, PV-ERANET, ICT-Agri, BS-ERA.NET, ERA.NET-RUS.
 • 2η προκήρυξη (Απρίλιος 2012) η οποία απευθύνθηκε στους ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων E-Rare 2 (JTC2011), ERACOBUILD, EMIDA.
 • 3η προκήρυξη (Δεκέμβριος 2012) η οποία απευθύνθηκε στους ελληνικούς φορείς  που συμμετείχαν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπ. Δικτύων ERA.NET-RUS Col, ICT - Agri C-2 , SEAS-ERA C-1 και TRANSCAN C-1.
 • 4η προκήρυξη (Δεκέμβριος 2013) η οποία απευθύνθηκε στους ελληνικούς φορείς  που συμμετείχαν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπ. Δικτύων ERA.NET FENCO & CAPITA.

2. Στόχοι

Η Δράση έχει ως επιμέρους στόχους:

 • Την ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης
 • Την εκπλήρωση των εθνικών υποχρεώσεων σε Ευρωπαϊκές πολιτικές
 • Την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων από κράτη-μέλη της Ε.Ε καθώς και από χώρες συνδεδεμένες με την Ε.Ε
 • Τη ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ερευνητών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

3. Θεματικοί τομείς προτεραιότητας της Δράσης

Η Δράση εστιάζεται σε 11 επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των οποίων επιχορηγούνται τα αντίστοιχα έργα:

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

2. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία

3. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους.

4. Προηγμένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήμες και Μικροηλεκτρονική

5. Ενέργεια

6. Μεταφορές

7. Περιβάλλον

8. Υγεία

9. Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας

10. Πολιτιστική Κληρονομιά

11. Κοινωνική και Οικονομική διάσταση της ανάπτυξης

4. Ποιους αφορά

Ερευνητικούς φορείς (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Ερ. Κέντρα και άλλοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς), και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς με δραστηριότητες και στόχους συναφείς με το αντικείμενο και τους στόχους των εκάστοτε εθνικών Προκηρύξεων,  οι οποίοι συμμετείχαν στα εγκεκριμένα έργα των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Προκλήσεων υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων.

5. Επιλέξιμες δραστηριότητες  

Χρηματοδοτείται η εθνική συμμετοχή δραστηριοτήτων που προδιαγράφονται στα ερευνητικά εγκριμένα έργα των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Προκλήσεων υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANET.

6. Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες στο πλαίσιο της Δράσης είναι:

 • Δαπάνες προσωπικού των φορέων.
 • Δαπάνες προς τρίτους (αμοιβές βάσει σύμβασης έργου προς φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα και αποκλειστικά για ερευνητική δραστηριότητα).
 • Δαπάνες μετακίνησης – διαμονής – αποζημίωσης των μελών της ομάδας έργου στο πλαίσιο των ως άνω συνεργασιών.
 • Αποσβέσεις εξοπλισμού  και οργάνων για το χρόνο χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των έργων (πχ. μικρά όργανα, συσκευές, διατάξεις και εξαρτήματά τους, ενοικίαση σκάφους ή πλοίου για εργασίες πεδίου, υλικό και λογισμικό υπολογιστών, τράπεζες δεδομένων).
 • Αναλώσιμα που σχετίζονται άμεσα και στηρίζουν την υλοποίηση των έργων.
 • Δαπάνες που απαιτούνται για την μελλοντική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου (πχ. βελτίωση προϊόντων, αισθητικός και βιομηχανικός σχεδιασμός προϊόντος, κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας, δαπάνες διαπραγματεύσεων για την παραχώρηση της εμπορικής εκμετάλλευσης σε τρίτους, καθώς και δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας από τρίτους).
 • Συμπληρωματικά γενικά έξοδα που προκύπτουν άμεσα από την εκτέλεση των έργων (πχ. έξοδα πιστοποίησης, προτυποποίησης, διάχυσης και κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων, αμοιβές ελεγκτών (ορκωτοί ελεγκτές), έξοδα φιλοξενίας).

7. Διάρκεια των έργων , προϋπολογισμός και ένταση ενίσχυσης των έργων

 • Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων των Κοινών Δράσεων και Προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων, ανάλογα με το έργο υλοποίησης, είναι έως 3 έτη. Η ακριβής διάρκεια καθορίζεται από τους όρους της εκάστοτε Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης και ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία έναρξης του ευρωπαϊκού έργου.
 • Ο μέσος προϋπολογισμός των έργων (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 115.000 ευρώ.
 • Οι συμμετέχοντες φορείς στις εθνικές προκηρύξεις ενισχύθηκαν σε ύψος 100% του συνολικού κόστους των έργων.

8. Πλαίσιο χρηματοδότησης της Δράσης

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα η Δράση χρηματοδοτείται:

 • από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ)  Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», καθώς και
 • από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ως εξής:
  • Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης»,
  • Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας»
  • Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας».

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης  ανήλθε, συνολικά και για τις 4 Προκηρύξεις,  σε 5  εκατ. €

9. Σχετικοί σύνδεσμοι

Για να δείτε την 1η πρόσκληση πατήστε εδώ.

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0