Μενού Επιλογών

Διμερείς Ε&Τ Συνεργασίες της Ελλάδας με Κίνα, Γερμανία, Ισραήλ.

Ημερομηνία έναρξης:
17/2/2012
Ημερομηνία λήξης:
31/12/2015

Τίτλος Δράσης:    «ΔΙΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – συνεργασίες επιχειρήσεων »

1.Σκοπός

Πρόκειται για επιμέρους παρεμβάσεις  (προκηρύξεις) για την ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για συνεργασία στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη με φορείς των χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει αντίστοιχες διμερείς συμφωνίες . Η υλοποίηση των έργων προωθείται μέσω της διαμόρφωσης δυναμικών συνεργασιών και της από κοινού εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων μεγάλης κλίμακας.

Η ιδιομορφία των παραπάνω Προκηρύξεων που διαχειρίζεται ο ΕΦΔ ΓΓΕΤ, αφορά στην αναγκαία σύσταση και λειτουργία αντίστοιχων  Μικτών Διακρατικών Επιτροπών της  Ελλάδας  με την αντίστοιχη συνεργαζόμενη χώρα, οι οποίες προβαίνουν στον καθορισμό και την έγκριση των επιλεγμένων προτάσεων προς χρηματοδότηση και την υπογραφή ειδικού Πρωτοκόλλου ή /και Working Programme, το οποίο συνυπογράφεται σε ανώτατο ιεραρχικό επίπεδο (από τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, τον Έλληνα Πρέσβη ή ανώτερο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπος αυτών από ελληνικής πλευράς). Στις Επιτροπές μετέχουν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες των δύο χωρών.

Περιλαμβάνονται τρεις (3) αντίστοιχες προκηρύξεις διεθνών Ε&Τ  συνεργασιών οι οποίες εκδόθηκαν από τη ΓΓΕΤ το διάστημα 2012-2013:

1. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΚΙΝΑΣ  2012-14 (προκήρυξη Φεβρουαρίου 2012, π/υ 14,1 εκατ. €)

2. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2013-15 (προκήρυξη Απριλίου 2013, π/υ 5 εκατ. €)

3. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΙΣΡΑΗΛ 2013-15 (προκήρυξη Ιουλίου 2013, π/υ 10 εκατ. €)

2. Στόχοι

Στόχοι της Δράσης (και των επιμέρους  Προκηρύξεων) είναι:

 • η  επικέντρωση των  προσπαθειών και των  διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία μείζονος ενδιαφέροντος για τις δύο χώρες και σημαντικά για την κοινωνία και την οικονομία.
 • η ανάπτυξη του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού  και της αριστείας στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων / υπηρεσιών, σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • η ανάπτυξη  νέων γνώσεων-συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών- ή και κοινών ερευνητικών πόρων, με στόχο τη βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.
 • η ενίσχυση διακρατικών Ε&Τ  έργων που στοχεύουν στην επίτευξη  συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, στην ανάπτυξη ή στη βελτίωση προϊόντων, διεργασιών,  υπηρεσιών, πολιτικών  και θα υλοποιηθούν   με την ενεργό συμμετοχή του παραγωγικού τομέα των δύο χωρών.
 • η βελτίωση των  δεξιοτήτων και της εξειδίκευσης των φορέων, στην  προώθηση της διεθνούς συνεργασίας  και  στην περαιτέρω ενίσχυση του Ευρωπαϊκού χώρου Έρευνας

 

3. Θεματικοί τομείς προτεραιότητας

Οι  επιστημονικοί και τεχνολογικοί τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των οποίων χρηματοδοτούνται  τα αντίστοιχα έργα, είναι οι εξής, ανά Προκήρυξη:

 • Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας
 • Υγεία
 • Βιο-οικονομία
 • Ενέργεια (ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια)
 • Κοινωνικές Επιστήμες  με εστίαση στην Οικονομική Κρίση
 • Έρευνα για την ψηφιοποίηση των προσωπικών υπηρεσιών και για εφαρμογές Τεχνολογιών  Πληροφορικής στον τομέα των υπηρεσιών
 • Νανοτεχνολογία
 • Photonics / Οπτικές τεχνολογίες

 

 • Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας
 • Υλικά/ Χημικά
 • Επιστήμες υγείας με έμφαση στην Βιολογία και Βιοτεχνολογία/ Αξιοποίηση φυσικών προϊόντων για φαρμακευτικούς σκοπούς
 • Ανανεώσιμες  Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Περιβάλλον (φυσικό και πολιτισμικό)
 • Διαστημική Έρευνα & Τεχνολογία

 

 • Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ
 • Η υποβολή των προτάσεων σε όλα τα επιστημονικά πεδία ΕΤΑΚ, χωρίς περιορισμούς.

4. Ποιους αφορά

Συμπράξεις Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών)  και Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και από τα δύο Κράτη. Τα έργα περιλαμβάνουν κατά μέγιστο δύο συνεργαζόμενους φορείς από κάθε πλευρά, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους του έργου.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή των επιχειρήσεων στις παραπάνω συμπράξεις, είτε υποχρεωτική (Ε&Τ Συνεργασίες Ελλάδας-Κίνας και Ελλάδας-Ισραήλ) ή προαιρετική (Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας). Ωστόσο και στη δεύτερη περίπτωση, η συμμετοχή των επιχειρήσεων με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, αποτέλεσε υψηλής ιεράρχησης κριτήριο επιλογής των αντίστοιχων προτάσεων που υποβλήθηκαν.

5. Επιλέξιμες δραστηριότητες  

Επιλέξιμες δραστηριότητες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων,  είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες :

α) Δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης,

 • ενέργειες οι οποίες εκφράζουν το κυρίως αντικείμενο του έργου και στοχεύουν σε μια σημαντική εξέλιξη πέραν της δεδομένης τρέχουσας κατάστασης της σχετικής τεχνογνωσίας (βασική και βιομηχανική έρευνα) και
 • πειραματική ανάπτυξη/ επίδειξη ώστε να αποδειχθεί η “εμπορική” βιωσιμότητα νέων τεχνολογιών, οι οποίες διαθέτουν μεν κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα, αλλά δε δύνανται να διατεθούν στο εμπόριο άμεσα.

β) Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας (κυρίως για την προετοιμασία δράσεων πειραματικής ανάπτυξης).

γ)  Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜμΕ και ερευνητικούς φορείς

δ) Δράσεις προβολής, δικτύωσης, διάχυσης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, εκθέσεις, καθώς και διοργάνωσης σεμιναρίων, συνεδρίων, διασκέψεων, συναντήσεων, workshops (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) σε θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο των έργων,

ε) Ανταλλαγή επιστημόνων, ερευνητικών αποτελεσμάτων,  Ε & Τ πληροφοριών

Υποχρεωτικά σε κάθε έργο θα πρέπει να υπάρχουν δράσεις έρευνας και ανάπτυξης ή/και με τη μορφή πειραματικής ανάπτυξης.

6. Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες των αντίστοιχων έργων είναι:

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό (αποσβέσεις)
 • Δαπάνες για κτίρια (αποσβέσεις)
 • Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας (τεχνικές γνώσεις, τεχνολογίες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας)
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από φυσικά και νομικά πρόσωπα)
 • Συμπληρωματικά γενικά έξοδα
 • Άλλες Λειτουργικές δαπάνες (κόστος υλικών, εφοδίων και παρόμοιων προϊόντων που είναι άμεσο αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας, δαπάνες μετακινήσεων, δράσεων δημοσιότητας /προβολής του έργου ή/και διάχυσης των αποτελεσμάτων του, δράσεις συντονισμού με τη συνεργαζόμενη χώρα  και γενικότερα έξοδα (ταχυδρομικά κλπ).

7. Διάρκεια των έργων , προϋπολογισμός και ένταση ενίσχυσης των έργων

 • Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.
 • Η μέγιστη δημόσια δαπάνη ανά έργο δε υπερβαίνει τα 400.000 € (Διμερείς Ε&Τ Συνεργασίες ΕΛΛΑΔΑΣ με ΙΣΡΑΗΛ, ΚΙΝΑ), ή τα 250.000 €, (Διμερής Ε&Τ Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ).
 • Η δε ένταση της ενίσχυσης των δικαιούχων επιχειρήσεων (ποσοστό χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου) αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

 

 

Κατηγορία Έρευνας

Μικρές επιχ/σεις

Μεσαίες επιχ/σεις

Μεγάλες επιχ/σεις

Βασική Έρευνα

έως 100%

έως 100%

έως 100%

Βιομηχανική Έρευνα

έως 70%

έως 60%

έως 50%

Πειραματική Ανάπτυξη

έως 45%

έως 35%

έως 25%

 

 

8. Πλαίσιο χρηματοδότησης της Δράσης  (Προκηρύξεων)

Οι παραπάνω Προκηρύξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται:

 • από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ)  Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», καθώς και
 • από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ως εξής:
  • Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης»,
  • Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας» και Α.Π. 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας»,
  • Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας».
  • Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: Α.Π. 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου».

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη και των 3 Προκηρύξεων  ανέρχεται σε 29 περίπου εκατ. €.

9. Σχετικοί σύνδεσμοι

Προκήρυξη Δράσης Εθνικής εμβέλειας, Διμερείς - Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες, Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014

Προκήρυξη Δράσης Εθνικής Εμβέλειας, Διμερείς - Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες " Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας 2013-2015"

Προκήρυξη Δράσης Εθνικής Εμβέλειας, Διμερείς - Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες " Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015"

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0