Μενού Επιλογών

Προκήρυξη Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
60.000.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
4/5/2012
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
29/6/2012
Ημερομηνία καταχώρησης:
4/5/2012

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ύστερα από εισήγηση και συντονισμό του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, σχεδίασε και προκηρύσσει τη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29η Ιουνίου 2012.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 60.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).
Σκοπός της Δράσης είναι η άμεση ενίσχυση και υποστήριξη των άριστων επιστημονικών προσπαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων, η ενίσχυση της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή  (investigator driven research) και η επιβράβευση των προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και όχι στην περιοχή της έρευνας στην οποία εμπίπτει η εκάστοτε πρόταση.
Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στην υποστήριξη νέων ερευνητών που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους για την παραγωγή υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου και την ενίσχυση της ερευνητικής τους αυτονομίας και αυτοδυναμίας.
Μακροπρόθεσμα, η προκήρυξη τέτοιου τύπου δράσεων αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων και στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήματος της χώρας, καθώς και στην εδραίωση ενός αξιοκρατικού και σταθερού ερευνητικού περιβάλλοντος με τη δημοσίευση περιοδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και τη θέσπιση διαφανών και αυστηρών διαδικασιών αξιολόγησης.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται  ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα.
Το έντυπο υποβολής θα αναρτηθεί εντός των ημερών στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, η δε  πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής θα εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα : 

 https://apps.gov.gr/minedu/aristeia/call2012/

Επικοινωνία - Πληροφόρηση
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,  στις κ.κ.:
•    Πολυτίμη  Σακελλαρίου, τηλέφωνο: 210-7458125 210-7458125, e-mail: psak@gsrt.gr
•    Βασιλική Καραβαγγέλη,  τηλέφωνο: 210-7458121 210-7458121 210-7458121, e-mail: vkar@gsrt.gr 

 Ανακοίνωση 16/5/2012
Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής για τη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» τέθηκε σε λειτουργία και είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 https://apps.gov.gr/minedu/aristeia/call2012/
Για τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στην πλατφόρμα υποβολής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
platform_support@gsrt.gr
Επισυνάπτεται έντυπο οδηγιών για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης, καθώς και τη συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας υποβολής. 

Ανακοίνωση 24/1/2014

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ η  1η επικαιροποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ".
Οι κυριότερες τροποποιήσεις αφορούν:

Α)Στη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης της Δράσης κατ’ εφαρμογή της με αρ.πρωτ.25335/11-11-2013(ΦΕΚ3154/Β/12-12-2013) απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την οποία η ΓΓΕΤ ασκεί πλέον καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) και οι Φορείς Υποδοχής που είχαν δηλωθεί από τους Κύριους Ερευνητές (ΚΕ) κατά την υποβολή των προτάσεων καθίστανται δικαιούχοι των αντίστοιχων πράξεων που θα ενταχθούν.

Β)Στο Κεφάλαιο 3 «Έκδοση απόφασης χρηματοδότησης»
Τροποποιούνται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης.

Γ) Στο Κεφάλαιο 5, Ενότητα 5.2 «Σχέση Κύριου Ερευνητή – Δικαιούχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου»
Κατά την ημερομηνία έναρξης του έργου και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του ο ΚΕ  θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που αναγράφονται στην Ενότητα 2.1Β του Οδηγού Εφαρμογής.
Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου  ο ΚΕ  παύσει να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις (π.χ. λόγω συνταξιοδότησης) ή αδυνατεί να συνεχίσει την υλοποίηση του για λόγους ανωτέρας βίας, αντικαθίσταται από νέο Επιστημονικώς Υπεύθυνο κατόπιν υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος του δικαιούχου.
Στην περίπτωση που ο ΚΕ κάνει χρήση του δικαιώματος λήψης επιστημονικής ή άλλου είδους άδειας, αναπληρώνεται προσωρινά από άλλον Επιστημονικώς Υπεύθυνο που πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της Ενότητας 2.1Β του Οδηγού Εφαρμογής, εφόσον το χρονικό διάστημα της απουσίας του δεν υπερβαίνει το 1/3 της χρονικής διάρκειας του έργου. Εάν το χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο, ο ΚΕ αντικαθίσταται οριστικά από νέο Επιστημονικώς Υπεύθυνο.

Δ) Στο Κεφάλαιο  8, Ενότητες 8.1 και 8.2 «Καταβολή της Χρηματοδότησης»
Μειώνονται οι δόσεις της χρηματοδότησης από πέντε (5) σε τρεις (3) και καταβάλλονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο οικείο Κεφάλαιο του επικαιροποιημένου Οδηγού Εφαρμογής.

Στην ιστοσελίδα της Δράσης έχουν αναρτηθεί επίσης το υπόδειγμα του Τεχνικού Παραρτήματος Έργου και οι όροι της απόφασης χρηματοδότησης – υπαγωγής.

Ανακοίνωση 11/9/2014

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δράσης "Αριστεία ΙΙ"  το έντυπο εξαμηνιαίας έκθεσης προόδου για την Δράση "Αριστεία ΙΙ" και οι οδηγίες συμπλήρωσής του.

Ανακοίνωση 14/5/2015
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων οι πράξεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», θα δύναται να παραταθούν έως 31/10/2015 κατόπιν αιτήματος του Δικαιούχου, αφού ολοκληρωθεί αντίστοιχη επικαιροποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης.

Οι Δικαιούχοι θα λάβουν κατά το επόμενο διάστημα οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για την επικαιροποίηση των Τεχνικών Παραρτημάτων των έργων.

 

Ανακοίνωση 30/6/2015

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ η  2η και 3η επικαιροποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ".Οι κυριότερες τροποποιήσεις αφορούν:

 α) στην διαδικασία καταβολής της 2ης δόσης χρηματοδότησης προς τους δικαιούχους (ΚΕΦ. 8.3) για την οποία ορίζεται ότι:

  • Η δεύτερη δόση, ύψους έως 40% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης καταβάλλεται μετά την υποβολή στη ΓΓΕΤ των προβλεπόμενων εκθέσεων προόδου και υπό την προϋπόθεση ότι οι υποβληθείσες δαπάνες θα καλύπτουν τουλάχιστον το 70% του ποσού που αντιστοιχεί στην Α’ Δόση της χρηματοδότησης.

β) στην οριζόμενη ως καταληκτική ημερομηνίας λήξης των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης, η οποία επικαιροποιείται σε 31/10/2015 (ΚΕΦ.1)

γ) στην διαδικασία και του όρους υποβολής των αιτημάτων παράτασης των έργων (Κεφ. 5 και 5.1) για την οποία ορίζεται ότι:

  • Το αίτημα για παράταση θα υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης του έργου. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντομη αναφορά στην οποία θα τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η χρονική παράταση
  • χρονική παράταση μπορεί να δοθεί μόνο μια φορά και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από  το ένα έκτο (1/6) της αρχικής χρονικής διάρκειας του έργου, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι η νέα ημερομηνία λήξης του έργου δεν θα είναι μεταγενέστερη της  31/10/2015.
  • Κατά τη διάρκεια της χρονικής παράτασης του έργου επιτρέπεται να υποβληθεί μόνο ένα αίτημα επικαιροποίησης/τροποποίησης στοιχείων του Τεχνικού Παραρτήματος (συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιήσεων που αφορούν σε ένταξη μελών στην Ομάδα Έργου).
  • το τελευταίο αίτημα τροποποίησης θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον τριάντα 30 ημερολογιακές μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του έργου (η ημερομηνία υποβολής καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα αποδοθεί στο σχετικό εισερχόμενο έγγραφο)

δ) στην προσθήκη διευκρίνησης στα κεφάλαια (6.1, 6.3) ως προς την ημερομηνία εξόφλησης των επιλέξιμων δαπανών:

  • Οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31/12/2015. Οποιαδήποτε δαπάνη δεν έχει εξοφληθεί μέχρι 31/12/2015, κρίνεται οριστικά μη επιλέξιμη.

 

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0